חדשות ועידכונים

ההליך בדיון בתביעות לגבי הטרדה מינית בעבודה

ביום 30.4.13 נכנס לתוקפו נוהל חדש של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה נילי ארד, לגבי הליכי הדיון בתביעות נזיקיות לפי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, תשנ"ח-1998. הנוהל פורט את הליכי הדיון לשלבים השונים, ומבאר את החובות החלות על כל צד בכל אחד משלבי הדיון בהליך.

על התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית או תיעוד רפואי אחר לשם ביסוס תביעתו. הנתבע יהיה רשאי לצרף לכתב הגנתו חוות דעת מטעמו. כלומר – בשלב זה אין חובה לצרף חוות דעת רפואית להוכחת הנזק, ודי בהמצאת מסמכים רפואיים אחרים.

לאחר הגשת כתבי הטענות יחליט ביה"ד האם מתקיימת עילת תביעה, וזאת עפ"י טיעוני הצדדים בכתב ובע"פ. אם החליט ביהמ"ש שמתקיימת עילת תביעה, ייקבע את עובדות המקרה, וימנה מומחה רפואי מטעם ביה"ד. ביה"ד ייקבע את זהות המומחה (אלא אם הסכימו הצדדים על מינוי מומחה מטעמם), ואת סדרי הדין לגבי קבלת חוות הדעת הרפואית (מועדים, תשלומים וכן הלאה).

ביהמ"ש יזמן את המומחה הרפואי לעדות בפני ביהמ"ש, והצדדים יהיו רשאים לחקור אותו בעניין חוות דעתו, ולהמציא ראיות בדבר גובה הנזק.

לאחר חקירת הרופא המומחה הרפואי, יינתן פסק דין.

השארת פרטים מהירה