זכאות לפיצויי פיטורין אף לפני שהסתיימה שנת העבודה הראשונה

לפי החוק, פיצויי פיטורים ישולמו לעובד שהשלים שנת עבודה באותו מקום עבודה.  עובדים רבים מפוטרים בסמוך לסיום שנת עבודתם הראשונה על מנת להתחמק מלשלם להם פיצויי הפיטורים. אולם במקרים  מסוימים עובד יוכל לקבל פיצויי פיטורין אף עם עבד פחות משנה באותו  מקום

לשון החוק ופרשנות בית המשפט

על מנת להילחם בפרקטיקה פוגענית זו של מעסיקים המפטרים עובדים בסמוך לסיום השנה הראשונה, קיים סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, הקובע כי אף אם הפיטורים נעשו סמוך לסיום שנת העבודה הראשונה, קמה חזקה שהמעסיק פיטר את העובד כדי להימנע מפיצויי פיטורים. משמעות החזקה היא, כי מעסיק המפטר את העובד בסמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה, יהא חייב בכל זאת לשלם פיצויי פיטורים (למרות שלא חלפה שנה שלמה), אלא אם יוכיח שהפיטורים לא נבעו מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויי הפיטורים. חובת ההוכחה חלה במקרה זה על המעביד.

בתי המשפט הלכו כברת דרך נוספת לקראת העובדים, וקבעו כי המעסיק יהיה חייב להוכיח שלא פיטר את העובד מתוך כוונה להימנע מפיצויי הפיטורים, גם אם הפיטורים היו על רקע ענייני. ובלשון בית הדין לעבודה:

"החזקה נסתרת רק אם עולה בידי המעסיק להוכיח כי לא היתה לו כוונה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים, בין אם הפיטורים נעשו על רקע ענייני-מקצועי ובין אם לאו… עלינו לבחון אם כן האם הוכח בפני בית הדין האזורי שהפיטורין לא בוצעו על מנת להשתמט מתשלום פיצויי פיטורין, שאם לא כן לא נסתרה החזקה שבסעיף".

כלומר, גם אם נניח שהמעסיק סבור שהעובד אינו עושה את עבודתו כראוי וזו הסיבה לפיטוריו, עדיין, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, ובלבד שהמעסיק לא הוכיח שלא הייתה לו כל כוונה לפטר את העובד לפני תום שנת עבודה כדי להימנע מתשלום הפיצויים. במקרה אחד נקבע, כי המעסיק היה יכול להמתין כשלושה שבועות כדי לפטר את העובד, ועל מנת שהעובד יוכל לקבל את פיצויי הפיטורים שלו. בפסק דין אחר, העלה ביהמ"ש תמיהה, ושאל: "מדוע לא פוטר 22 ימים מאוחר מן המועד שבו פוטר לבסוף, באופן שהיה משלים שנת עבודה מלאה וזכאי לפיצויי פיטורים?".

כמה זמן זה "בסמוך לסיום שנת העבודה"?

החוק קובע, כאמור, כי פיטורים בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה, יזכו את העובד בפיצויי פיטורים, בהתקיים התנאים שפורטו לעיל. אולם, החוק לא מבאר מה משמעות המילה "בסמוך". האם חודש לפני השלמת השנה הראשונה? ואולי חודשיים?

הדבר הינו תלוי נסיבות, ובית המשפט יבדוק כל מקרה לגופו. במקרה אחד נפסק כי עובד שפוטר לאחר עשרה חודשי עבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, ובמקרה אחר עובד זכה בתביעתו לתשלום פיצויי פיטורים למרות שפוטר לאחר 9 חודשים ועשרים ימי עבודה בלבד.

השארת פרטים מהירה