כיצד ניתן להעסיק עובדים מומחים מארצות זרות

מעסיק ישראלי או בין לאומי רשאי, בתנאים מסוימים, להזמין עובד מומחה מחוץ לארץ לעבוד בישראל. עוד בטרם הגעת המומחה לארץ, חובה על המעסיק לקבל היתר העסקה מיוחד. התנאים לקבלת ההיתר קבועים ב"נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים" של רשות האוכלוסין וההגירה"

העסקת עובד זר, שאינו תושב ישראל, נעשית אך ורק עפ"י היתר שניתן ע"י יחידת הסמך לעובדים זרים. העסקה ללא קבלת היתר מראש – אסורה עפ"י חוק. רוב העובדים הזרים בישראל הנם עובדים בענפי החקלאות, הסיעוד והבניין, ועובדים בעבודות כפיים פשוטות, בשל המחסור בעובדים בענפים אלה בישראל. עובדים אלו יכולים לעבוד בענף הספציפי לשמו הגיעו, אצל כל מעסיק בעל היתר.

עם זאת, גם עובדים בתחומים אחרים יכולים לקבל רישיון עבודה, אם הם נכנסים להגדרת "עובד מומחה". למעשה, קבוצת עובדים זו הפוכה במאפייניה מקבוצת העובדים הראשונה. עובדים מומחים הנם עובדים בעלי ידע מקצועי מיוחד. ההיתר ניתן למעסיק ספציפי עבור עובד ספציפי לתפקיד שהמעסיק לא הצליח, או אינו יכול, לאייש אותו בעובד מישראל. תנאי לקבלת היתר העסקה לעובד מומחה הוא התחייבות המעסיק לשלם לו שכר כפול מהשכר הממוצע במשקניתן לקבל היתר להעסקת עובד מומחה בכל ענף שהוא, בתנאים האמורים לעיל.

ישנם ענפי תעסוקה מסוימים, בהם קיימים נהלים יחודיים, ואין בהם דרישה לתשלום כפל השכר הממוצע. ענפים אלו הם:

רפואה, אקדמיה, אמנות, ויהלומים. כמו כן, קיימים נהלים ספציפיים להעסקת עובדים בכירים בחברות זרות או בין-לאומיות, ובפרט חברות תעופה וספנות.

יש לשים לב, כי קבלת ההיתר ע"י המעסיק, היא תנאי לקבלת האשרה (ויזה) עבור העובד עצמו. במקרה של עובדים מומחים, האשרה מונפקת בד"כ באמצעות הקונסוליות במדינות השונות עוד בטרם הגעת העובד לישראל.

חשוב לזכור – גם עובדים מומחים הנם עובדים זרים לכל דבר ועניין! על כן, חלות על המעסיק חובות עפ"י חוק עובדים זרים, כגון תשלום עבור ביטוח רפואי וכיו"ב. יתר על כן, כמו כל העובדים הזרים, שהייתם של עובדים זרים בישראל מוגבלת ל-63 חודשים. עפ"י חוק הכניסה לישראל, הארכת האשרה של עובד מעבר לתקופה זו תתאפשר רק "בנסיבות מיוחדות וחריגות של תרומה של העובד הזר לכלכלה, למשק או לחברה" ובהתייעצות של שר הפנים עם שר האוצר ושר התמ"ת.

הנטל להוכיח שמתקיימות נסיבות מיוחדות אלו מוטל על המעסיק, ועליו לפנות מבעוד מועד לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה מתאימה. תיאורטית, כל עוד מתקיימות הנסיבות החריגות, ניתן להאריך את רישיון הישיבה של המומחה הזר בשנה כל פעם, ללא הגבלה. על המעסיק לקחת בחשבון, כי בתי המשפט קבעו שעצם צבירת המיומנות של עובד מסוים אצל מעסיק מסוים, אינה, כשלעצמה "תרומה למשק או לחברה" (ראה, למשל, עת" מ 12-05-34498 פלש ואח ' נ' משרד הפנים).

הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה נעשית בכתב   וכרוכה בתשלום אגרה בסך 1,210 ש"ח. יש להגיש בקשה מפורטת ולצרף לבקשה תצהיר חתום ע"י עורך דין, ומסמכים מאושרים ע"י רואה חשבון. הבקשה צריכה לכלול הן פרטים בנוגע למעסיק, הן פרטים בנוגע לתפקידו של העובד, והן פרטים ומסמכים בנוגע להשכלתו ומומחיותו המקצועית של העובד

השארת פרטים מהירה